Disclaimer

Adgang til og brug af denne hjemmeside bliver stillet til rådighed af nordicnetcare.dk på de nedenstående betingelser og vilkår.

nordicnetcare.dk bestræber sig på at sikre, at hjemmesidens indhold til enhver tid er korrekt og ajourført. nordicnetcare.dk har mulighed for at ændre indholdet af hjemmesiden, herunder fjerne dele af indholdet, efter eget skøn og uden forudgående varsel.

nordicnetcare.dk påtager sig ikke noget ansvar for indholdet af en hjemme-side, som et link fra denne side måtte føre videre til. De linkede sider er ik-ke kontrolleret af nordicnetcare.dk, og nordicnetcare.dk er ikke ansvarlig for ind-holdet af linkede sider eller andre links indeholdt i en linket side eller æn-dringer i eller opdateringer af sådanne sider.

nordicnetcare.dk er ikke ansvarlig for fejludskrifter vedrørende priser eller an-dre oplysninger og forbeholder sig retten til at berigtige fejl uden varsel.

Disse betingelser og vilkår skal være underlagt dansk lov og fortolkes her-efter. Ethvert retsskridt eller retsforfølgning vedrørende disse betingelser og vilkår eller parternes forpligtelser i forbindelse hermed skal udelukkende kunne indbringes for Københavns Byret.